Spring til indhold

FEJLMELDING

Du har mulighed for at fejlmelde på forskellige måder.

Via din beboerweb, din taarnbyhuse app eller du kan kontakte din driftsleder på nedenstående numre i tidsrummet 9.00 til 1030 alle hverdage. Herefter kan de kontaktes på mail.

Afdelinger: Bredagergården, Kastruphuse, Flyverbo, Thyges Gård og Kastrupvænge
Driftleder: Casper Ishøi
Tlf.: 32 52 38 60
Mail: lufthavn@taarnbyhuse.dk
Send mail via dit mail program

Afdelinger: Nordmarksgården, Vægterparken og Saltværkshuse
Driftleder: Thomas Dahl Bervild
Tlf.: 32 51 78 41
Mail: kastrup@taarnbyhuse.dk
Send mail via dit mail program

Afdelinger: Tårnbyparken og Randkløvehuse
Driftleder: Ermin Bijedic
Tlf.: 32 51 24 83
Mail: taarnby@taarnbyhuse.dk
Send mail via dit mail program

Afdeling: Allégården
Driftleder:Thomas Jacobsen
Tlf.: 32 50 28 46
Mail: byparken@taarnbyhuse.dk
Send mail via dit mail program

I tilfælde af akut opståede situationer uden for vores åbningstid kan du kontakte:

VVS: Johns VVS. Tlf: 32 52 23 11

Elektriker: Kilting. Tlf: 32 50 19 65

Glarmester: Zederkop. Tlf: 70 10 01 00

Låsesmed: Amager Låseservice. Tlf: 32 55 48 58

Thyges gård, Allégården og Kastrupvænge skal ved alle alarm udkald kontakte tlf. 70 12 21 22

Er der rekvireret håndværker i en akut situation, skal dette meddeles driftslederkontoret den førstkommende hverdag, ellers er udgifterne herfor på egen regning.

VIL DU KLAGE OVER NOGET? 

Det er vigtigt med dialog – også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligorganisationen har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med.

Vi tager kun imod skriftlige klager

Husk tydeligt at skrive dit navn, adresse og dit lejemålsnummer samt beskrive præcist og detaljeret, hvad og evt. hvem du vil klage over, og hvornår det er sket. Du har også mulighed for at vedhæfte billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage. Anonyme breve behandles ikke!

Klage over en anden beboers adfærd eller overtrædelse af husorden

Drejer din klage sig om en anden beboer, så opfordrer vi til, at du selv tager en snak med personen, før du kontakter os. Langt de fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter. Hvis jeres snak ikke afhjælper problemet, kan du udfylde klageformularen, og den vil automatisk blive sendt til os, hvorefter vi vil følge op på din henvendelse.

Vi passer godt på dine data. Læs mere i Behandling af personoplysninger

Hent klagevejledning i PDF format

Du kan klage ved at benytte klageformularen. Sagsbehandlingstid for klager er 14 dage.

Gå til klageformular

Klager skal af hensyn til eventuel behandling i fx beboerklagenævnet eller byretten indeholde episodens art, dato og tidspunkt og gerne underskrives af flere beboere, som måske også er berørt af problemerne.

Indsigelse mod forbrugsregnskab

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, kan du sende en indsigelse. Der skal gøres indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde specifik meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Du kan indsende din indsigelse på oekonomi@taarnbyhuse.dk

Klage i forbindelse med fraflytning

Har du modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende, eller har du andre klager i forbindelse med din fraflytning, kan du sende os en skriftlig klage. Tidsfrist for klager på flytteafregning er 14 dage. Du kan indsende din klage vedrørende din fraflytning til drift@taarnbyhuse.dk

Det kan hænde, at der sker fejl, og i disse tilfælde vil vi gerne i dialog med dig. Hvis du oplever, at du ikke har fået svar efter 14 dage eller din opgave ikke er blevet udført som aftalt, så kontakt os igen, enten på mail eller telefon, så vi kan få udbedret fejlen.

FORSIKRING

Indboforsikring

Selvom du bor i lejebolig, bør du have en indboforsikring, da boligselskabet ikke dækker tab af personlige ejendele ved brand og indbrud. En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis I i afdelingen beslutter at udføre fælles arbejde i afdelingen under en arbejdsweekend, skal I være opmærksomme på, at det normalt ikke vil være dækket af arbejdsskadeforsikringen. De beboere, der ønsker at deltage i en arbejdsweekend, bør derfor sikre sig, at de selv har en gyldig ulykkesforsikring.

Hvad dækker Boligorganisationen Tårnbyhuses forsikring og hvad skal dækkes via egen indboforsikring?

Med denne vejledning vil vi gerne gøre opmærksom på vigtigheden af, at tegne den helt rigtige forsikring for dig som beboer i en af Boligorganisationen Tårnbyhuses boliger.

Boligorganisationens forsikringer

På den ejendom du bor i, er der tegnet en bygningsforsikring, som dækker skader på selve

bygningen. Det betyder, at skader som f.eks. brand-, storm-, vandskader og indbrud på ejendommen er dækket med denne forsikring. Opdager du, at der er sket skade på ejendommen, skal du øjeblikkeligt kontakte din driftsleder og oplyse om skaden.

Stop skaden!

Det er din pligt, som lejer i boligorganisationen og som forsikringstager at afværge og begrænse.  Dette gælder, uanset om det er en skade på dine egne ejendele eller på den ejendom du bor i. Det betyder, at du f.eks. ved en vandskade sætter en spand op, hvis vandet kommer oppefra og flytter ting væk fra vandet. Læg plastik ud, tør vandet op, eller hvad der nu kan begrænse skaden, og derefter kontaktes driftslederen eller boligadministratoren. Opstår skaden udenfor normal åbningstid, kontaktes en relevant håndværker fra akutlisten. Husk at kontakte driftslederen førstkommende hverdag, da udkald ellers vil være for egen regning og vil blive opkrævet via et lejerkrav. 

Skade på dine private ejendele

Hvis der sker en skade på dine private ejendele, stiller sagen sig anderledes, for skaden er ikke dækket af Boligorganisationen Tårnbyhuses forsikring. Dine personlige ejendele såsom tøj, møbler, cykler m.m. kan blive udsat for mange skader i hverdagen. Derfor anbefaler vi, at du tegner en familie-/indboforsikring, hvis du ikke allerede har en.

Ud over de skader der kan ske på dine ejendele, kan du eller dine børn også blive gjort ansvarlig for at forvolde skade på en anden person eller en anden persons ejendele, så også her vil du have gavn af din private forsikring. Herudover er der flere familie-/indboforsikringer som dækker dit rejsegods, når du er på ferie i udlandet.

 Hvad dækker en familie-/indboforsikring?

Denne forsikring vil generelt dække brand-, tyveri- og vandskader. F.eks. vil der være dækning for vandskade på indbo opstået på grund af et sprængt vandrør eller skade som følge af vandgennemtrængning fra loftet umiddelbart efter en stormskade på taget/bygningen eller f.eks. ved vandskade i kælder på grund af skybrud. Hvis du bliver udsat for tyveri, er der forskelle i forsikringsselskabernes dækning, men generelt dækker tyveri fra uaflåst rum/bygning kun almindeligt indbo, f.eks. tæpper, stole, borde, tøj og lignende. Ved indbrudstyveri dækkes normalt alt indbo.

Genhusning

Bliver du nødt til at fraflytte dit lejemål på grund af en dækningsberettiget skade, vil en familie-/indboforsikring dække rimelige merudgifter i forbindelse med genhusning og opmagasinering af ejendele.

Hvis skaden sker

Bliver du udsat for en skade, skal du kontakte det forsikringsselskab, hvor du har tegnet din familie-/indboforsikring. Forsikringsselskabet sender en skadeanmeldelse, som du skal udfylde. Har du spørgsmål eller problemer med at udfylde skadeanmeldelsen, kan du kontakte dit forsikringsselskab for at få råd og vejledning.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Din familie-/indboforsikring erstatter efter ”nyværdi-princippet” – det betyder, at f.eks. et gammelt skrivebord erstattes med et tilsvarende nyt skrivebord. Smid ikke beskadigede genstande ud, da forsikringsselskabet måske vil se genstandene. Dækning for stjålet guld, sølv, smykker og videoapparater m.v. er normalt kun dækket ved indbrudstyveri. Det betyder, at der skal være synligt tegn på indbrud. ALLE tyveriskader skal anmeldes til politiet indenfor 24 timer.

Hvem kan dækkes?

Forsikringstageren med husstand, herunder hjemmeboende ugifte børn af et medlem af husstanden, hvis børnene er under 21 år og bor uden for hjemmet – blot de er alene.

Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret?

Tyveri, sprængte vandrør m.m. – skade på dine private ejendele

Har du ikke en indboforsikring, vil der ingen dækning være for skader på dit indbo, såfremt disse beskadiges af f.eks. brand eller vandskade. Dette gælder uanset, hvem der måtte have forårsaget skaden. Ved en brand vil dette betyde, at du selv skal sørge for, at alt ødelagt indbo bortskaffes, og at røgskadet indbo og genstande rengøres, hvilket kan være en næste uoverkommelig opgave.

Hvor skal jeg bo?

Hvis din bolig bliver ubeboelig i en periode f.eks. på grund af brand- eller vandskade, dækker Boligorganisationen Tårnbyhuses forsikring udgifterne til istandsættelse af den ubeboelige lejlighed, men har du ingen forsikring, skal du selv dække udgifterne til en midlertidig bolig, herunder udgifterne til en ud og indflytning.

Indboforsikring og ting du skal overveje

Indboforsikring kan, afhængig af hvor stor en sum den skal dække, erhverves rimeligt billigt. En indboforsikring indeholder ofte også en ansvarsforsikring, der omfatter erstatningskrav der rejses mod medlemmer i din husstand. Især erstatninger, der rejses, hvis du eller medlemmer af din husstand er skyld i en personskade, kan løbe op i et meget stort beløb. I forbindelse med tegning af indboforsikring bør du overveje, om du tillige skal tegne en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker, hvis du eller din familie kommer til skade eller får varigt men som følge af en ulykke.

Forsikringsbetingelserne er stort set ens i alle forsikringsselskaber, men kan dog variere en smule både med begrænsning i summer og dækninger.

Glas- og kummeforsikring

Vær opmærksom på, at boligorganisationens forsikring ikke dækker skader på glas– og kumme. Du skal derfor sørge for, at din egen indboforsikring dækker hvis uheldet er ude.

AFDELINGSMØDER

Beboerne i de enkelte boligafdelinger er med til at træffe rigtig mange beslutninger, som har betydning for både afdelingen og huslejen. For at være med til at bestemme, skal du møde op på de afdelingsmøder, som din afdeling holder. Du kan også selv stille forslag, som afdelingsmødet så kan træffe beslutning om. 

Hvem kan møde op?

Alle myndige personer i en husstand kan møde op til afdelingsmøderne. Der er to stemmer per husstand, uanset antallet af myndige personer på bopælen.

Hvornår er der afdelingsmøder?

I maj/juni holder afdelingen et møde, hvor budgettet for det kommende år skal vedtages. Ofte vil det også være på det samme møde, at bestyrelsen for afdelingen vælges og afdelingen vælger hvem, der skal repræsentere afdelingen i repræsentantskabet.

Hvilke beslutninger?

Afdelingsmødet kan for eksempel træffe beslutninger om:

  • Hvem skal sidde i bestyrelsen. Det er vigtigt, at du som beboer vælger en bestyrelse, som du mener, kan træffe de beslutninger, der er rigtige for afdelingen.
  • Godkendelse af afdelingens budget. Forslag til budget laves i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen. Ud over at budgettet indeholder udgifter til f.eks. ejendomsskatter, vil det også indeholde udgifter på baggrund af ønsker til forbedringer i afdelingen – det kunne være nye dørtelefoner, ny legeplads, hvordan de grønne områder passes osv. Ud fra det laver boligselskabet et forslag til budget, som afdelingsmødet så skal tage stilling til. Nogle forbedringer vil koste penge og kan have betydning for huslejen.
  • Husorden. Det er på afdelingsmødet der besluttes, hvad der skal stå i husordenen.

 

Du kan også stille forslag til selve afdelingsmødet. Du kan f.eks. stille forslag om renovering af døre, flytning af legeplads, sommerfest i afdelingen eller måske at bestyrelsen skal arbejde videre med en større renovering af afdelingen.

Har du et forslag, er det en rigtig god ide at gå i dialog med bestyrelsen om forslaget. Du kan dog sagtens stille forslag, som bestyrelsen ikke er enig i. Eneste krav til forslagene er, at de forslag, afdelingsmødet skal tage stilling til, rent faktisk skal være noget, som afdelingen har lov til at beslutte. Afdelingsmødet kan træffe beslutninger om generelle ting i afdelingen – f.eks. renoveringer. Afdelingsmødet kan ikke træffe beslutning om den enkelte beboer. Har du klager over en beboer, skal du sende klagen til vores kontor og det vil så bliver behandlet.

  • At du formulerer dig klart og tydeligt. Andre skal kunne forstå hvad forslaget går ud på. Det er en rigtig god ide at få nogle andre til at læse forslaget igennem. Forslaget skal være formuleret, så det er muligt at stemme JA eller NEJ.
  • Skriv hvorfor du stiller forslaget – hvorfor du mener, at afdelingsmødet skal stemme for dit forslag

ANSØGNING OM HANDICAP PARKERINGSPLADS 

Er du indehaver af det blå handicapparkeringskort fra Danske Handicap Organisationer, kan du i de fleste afdelinger søge om, at få en afmærket parkeringsplads tæt ved din bolig.

Ansøgning

Du ansøger om etablering af handicapparkeringsplads ved at sende en mail til reception@taarnbyhuse.dk med en kopi af din registreringsattest, kvittering for senest betalte grøn ejerafgift samt billede af begge sider af dit blå handicapparkeringskort. Husk at oplyse dit navn og din adresse samt ønsker til placering af pladsen. Vi forsøger altid at anlægge pladsen så tæt på din hoveddør/opgangsdør som muligt.

Hvad er prisen?

Prisen på handicapskilt afhænger af, hvilken afdeling du bor i. Bor du i en afdeling som har en aftale om parkeringskontrol, hvor du skal have parkeringslicens for at parkere, vil etablering af pladsen som udgangspunkt være gratis.

Bor du i en afdeling uden aftale om parkeringskontrol, skal du selv betale for etablering. Prisen for skilt og stander ligger på omkring 2000 – 3000 kr. såfremt en ejendomsfunktionær selv kan sætte standeren op.

Skal standeren opsættes et sted hvor underlaget f.eks. er asfalt, vil prisen for skilt og stander ligge på omkring 5000 – 6000 kr.

Hvor lang tid går der før min plads er etableret?

Behandlingstiden fra bestilling af plads til opsætning afhænger af hvor travlt der er hos leverandøren. Typisk vil behandlingstiden ligge på 2-4 uger.

Er der afdelinger hvor jeg ikke kan få handicapplads?

Der er enkelte afdelinger, hvor parkeringsmulighederne er så begrænset, at det ikke er muligt at reservere pladser til handicapparkering. Bor du i en af disse afdelinger, skal du ansøge kommunen om en handicapplads på offentlig vej.

Du kan altid ringe til administrationen for at høre nærmere om hvilke afdelinger dette gælder.

Skip to content